HAIER

Котел HAIER L1P20-F21S(T) (2 контура/турбо)
Котел HAIER L1P20-F21S(T) (2 контура/турбо)
29 100 р.
Котел HAIER L1P26-F21S(T) (2 контура/турбо)
Котел HAIER L1P26-F21S(T) (2 контура/турбо)
29 390 р.
Котел HAIER L1P30-F21S(T) (2 контура/турбо)
Котел HAIER L1P30-F21S(T) (2 контура/турбо)
34 650 р.
Котел HAIER L1PB20-18RC1(T) (2 контура/турбо)
Котел HAIER L1PB20-18RC1(T) (2 контура/турбо)
34 500 р.
Котел HAIER L1PB26-24RC1(T) (2 контура/турбо)
Котел HAIER L1PB26-24RC1(T) (2 контура/турбо)
36 900 р.
Котел HAIER L1PB30-28RC1(T) (2 контура/турбо)
Котел HAIER L1PB30-28RC1(T) (2 контура/турбо)
39 900 р.